Radni Naszego Stowarzyszenia

Poprzez aktywną obecność naszych członków – radnych Rady Miasta Kalisza – kształtujemy programowe uchwały samorządu , wpływamy na podejmowanie ważnych decyzji , na kierunki rozwoju miasta , na jego oblicze , podejmujemy wiele istotnych dla mieszkańców spraw , w szczególności dotyczących problemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W kadencji 2018-2023 stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” reprezentują w Radzie Miasta trzej radni wchodzący w skład klubu radnych „Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza” tworzący bezpośrednie zaplecze urzędującego Prezydenta Miasta p. Krystiana Kinastowskiego.Mirosław Gabrysiak


- Wiceprzewodniczący Rady Miasta
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Chwiałkowski


- członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacji
Tomasz Bezen


- wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i FinansówRadni naszego stowarzyszenia w poprzednich kadencjach - Wejdź do A R C H I W U M
 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r