Grzegorz Chwiałkowski z Odznaką Honorową Miasta Kalisza
GRZEGORZ CHWIAŁKOWSKI Z ODZNAKĄ HONOROWĄ MIASTA KALISZA
Grzegorz Chwiałkowski z Odznaką Honorową Miasta Kalisza

Grzegorz Chwiałkowski, wieloletni członek oraz radny Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” w Kaliszu i społecznik w gronie osób, które w tym roku otrzymają Odznakę Honorową Miasta Kalisza. Decyzję podjęli w czwartek radni Rady Miejskiej Kalisza a Odznaka zostanie wręczona w trakcie uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji czerwcowego Święta Miasta. Razem z Grzegorzem Chwiałkowskim Odznaki otrzymają Krzysztof Dremza, Edward Pudełko, dr Grażyna Schlender, Preston Twinnig Partnerships Committee.

Kandydaturę Grzegorza Chwiałkowskiego zgłosiło Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego. Kandydatura naszego członka, wieloletniego radnego a przede wszystkim społecznika została przyjęta jednogłośnie. Podobnie jak pozostali kandydaci do otrzymania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.

Grzegorz Chwiałkowski – kaliszanin, społecznik, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” w Kaliszu, wieloletni radny Rady Miejskiej Kalisza. Działalność w zakresie pomocy społecznej rozpoczął w 1993 r., organizując dożywianie dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin z terenu miasta w formie „Podwieczorków pod topolą” oraz półkolonii na przystani wioślarskiej w Parku Miejskim. W 1994 r. powołał do życia „Bank Chleba”, od 1996 r. działanie to jest realizowane w sposób zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, którego inicjatorem i prezesem od chwili powstania jest Grzegorz Chwiałkowski. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzinom wielodzietnym, udzielanie pomocy doraźnej ludziom dotkniętym przez los, podejmowanie stosownych do potrzeb działań na rzecz rodzin, w których jest dziecko lub osoba niepełnosprawna. Cele swe realizuje poprzez współdziałanie z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, roztaczanie opieki nad dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, udzielanie pomocy rodzinom słabym ekonomicznie, współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi, organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku, imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych. Działalność Stowarzyszenia opiera się na wolontariacie i koncentruje się przede wszystkim na pomocy żywnościowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wsparcie odbywa się przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Oprócz codziennej pomocy żywnościowej, rodziny często otrzymują także wsparcie okolicznościowe w formie paczek świątecznych. Stowarzyszenie wspomaga w formie żywności również podopiecznych schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Kaliszu i Ostrowie Wlkp., podopiecznych noclegowni prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu. Przekazuje także żywność innym podmiotom: Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Alojzego Orione, Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Zgromadzeniu „Małe Dziecko Boskiej Opatrzności”. Udziela pomocy jednostkom oświatowym i pomocy społecznej z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Żywność uzyskiwana jest poprzez organizowanie zbiórek żywności, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców artykułów żywnościowych i przemysłowych, jak również z Wielkopolskiego Banku Żywności, działającego m.in. w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Działalność Stowarzyszenia została rozszerzona o inicjatywę Grzegorza Chwiałkowskiego na rzecz rozwoju i krzewienia sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. W okresie letnim Stowarzyszenie zapewnia wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu, a także w formie pływania łodziami na rzece Prośnie połączone z akcją dożywiania, w ramach akcji „Wakacje blisko domu”. Grzegorz Chwiałkowski jest także działaczem sportowym angażującym się w popularyzację sportu wśród młodzieży – jako sędzia regat wioślarskich, sędzia i instruktor w kajakarstwie, instruktor boksu oraz członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To również wieloletni radny miejski, w latach 2002-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Jako radny zawsze interesował się nie tylko sprawami społecznymi, ale również ochroną środowiska i otaczającą go przyrodą. W swych interpelacjach zwracał uwagę na kwestię porządku i czystości w mieście, ale przede wszystkim w ukochanym Parku Miejskim, czy Parku Przyjaźni. Jego „oczkiem w głowie” była zaś rzeka Prosna, którą pragnął uczynić jednym z najistotniejszych elementów kaliskiej turystyki i rekreacji. Grzegorz Chwiałkowski to wulkan energii i człowiek wielkiego serca, ostatnia deska ratunku dla osób potrzebujących. Sam o sobie mówi „Jestem człowiekiem, któremu większą radość sprawia dawanie innym, a nie branie.” Jego społeczne zaangażowanie zostało już niejednokrotnie docenione – jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę „Pro Publico Bono”, został Wielkopolaninem Roku i Społecznikiem Roku. Dziś nadszedł czas na kaliskie wyróżnienie – Odznaką Honorową Miasta Kalisza. Wyświetlany: 3662 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news164.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r